0235 6263 232

Các Trung tâm

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Quyết định thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ. DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ STT Họ tên Vị trí, chức vụ Email 1 Nguyễn Quang Phó Giám đốc, Giảng viên This emai

Trung tâm Dịch vụ công

Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ công. Thực hiện Quyết định 468/QĐ-BNV ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Chuyên mục phụ


Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online