0235 6263 232

Các Khoa

Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ

Quyết định thành lập Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa   DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ LƯU TRỮ Khoa: Quản trị văn phòng và Lưu trữ

Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội

Quyết định thành lập Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa DANH SÁCH VIÊN CHỨC THUỘC KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI Khoa: Quản trị nhân lực và xã hội (s

Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị

Quyết định thành lập Khoa Khoa học cơ và Chính trị. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Khoa: DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ CHÍNH TRỊ Khoa: Khoa học cơ bản v

Khoa Hành chính và Pháp luật

Quyết định về thành lập Khoa Hành chính và Pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa: DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHOA HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT STT Họ tên Vị trí, chức vụ Email 1 Đặng Thị Đào

Chuyên mục phụ


Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online