0235 6263 232

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Quảng Nam

 

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.


Theo đó, Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV có một số nội dung chính sau:


1. Tên cơ quan: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Campus of HaNoi University of Home Affairs in Quang Nam - HUHAQNA).


2. Vị trí chức năng


2.1 Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Phân hiệu Quảng Nam) là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội.
Phân hiệu Quảng Nam chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


2.2 Phân hiệu Quảng Nam có con dấu và tài khoản riêng.


3. Nhiệm vụ và quyền hạn


3.1 Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền chiến lược, kế hoạch phát triển Phân hiệu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.


3.2 Phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực các ngành trình độ đại học, sau đại học; thực hiện quy trình cấp chứng chỉ môn học, giấy xác nhận theo quy định.


3.3 Phối hợp với các đơn vị liên quan của Trường phát triern chương trình đào tạo, bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý người học.


3.4 Tham gia đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.


3.5 Nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Phân hiệu.


3.6 Thực hiện tư vấn, dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, khoa học và công nghệ, hợp tác công tư; cung cấp các dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội phù hợp với năng lực của Phân hiệu và quy định của pháp luật.


3.7 Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định.


3.8 Thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Tham mưu các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp quy định pháp luật hiện hành.


3.9 Tiếp nhận, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và thực hiện ký kết hợp đồng thời vụ theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.


3.10 Quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trường; được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được vay vốn, được miễn, giảm thuế theo định của pháp luật.


3.11 Tham gia xây dựng, góp ý thẩm định các dự án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo sự phân công của Hiệu trưởng.


3.12 Quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Phân hiệu về đội ngũ viên chức, người lao động; các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.


3.13 Xuất bản và phát hành Nội san Phân hiệu, các ấn phẩm khoa học; phối hợp với các đơn vị của Trường biên soạn và phát hành các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.


3.14 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và chính quyền địa phương các cấp theo quy định.


3.15 Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định.


3.16 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


4. Cơ cấu tổ chức


4.1 Giám đốc và các Phó Giám đốc


4.2 Các phòng chuyên môn
- Phòng Tổ chức - Hành chính.
- Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên.
- Phòng Kế hoạch - Tài chính.
- Phòng Quản lý Khoa học và Thông tin - Thư viện.


4.3 Các khoa chuyên môn
- Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học.
- Khoa Hành chính và Pháp luật.
- Khoa Quản lý Nhân lực và Xã hội.
- Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ.


4.4 Các tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ
- Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.
- Trung tâm Dịch vụ công.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2018./.


HT

 


Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online