0235 6263 232

Báo cáo kết quả sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

Trong năm học 2019 - 2020, Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) được Hiệu trưởng Nhà trường giao thực hiện 31 đề tài, thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-ĐHNV ngày 08/6/2020 về thành lập Hội đồng nghiệm thu 26 đề tài, Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu với kết quả như sau

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

a) Căn cứ Quyết định số3052/QĐ-ĐHNV ngày 05/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc giao đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 -2020 cho sinh viên Phân hiệu Quảng Nam; Phân hiệu Quảng Nam đã triển khai nội dung Quyết định trên đến các khoa thực hiện.

b) Các Khoa chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các lớp để thu hút sinh viên đăng ký tham gia, trên cơ sở các đề tài đăng ký gửi về, Phân hiệu tổ chức Hội đồng xét chọn tên và đề cương chi tiết, kết quả có 31/37 đề tài NCKH của sinh viên được chọn tham gia nghiên cứu trong năm học 2019 - 2020.

c) Phân hiệu trình Hiệu trưởng Nhà trường ký Quyết định số 1023/QĐ-ĐHNV ngày 08/6/2020 về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên Phân hiệu Quảng Nam năm học 2019 - 2020. Theo Kế hoạch, Phân hiệu tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên từ ngày 11/6 đến ngày 15/6/2020.

2. Về số lượng đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019 - 2020

a) Số lượng đề tài được Hiệu trưởng Nhà trường giao là 31, tăng 06 đề tài so với năm học 2018 - 2019.

b) Số lượng đề tài sinh viên đủ điều kiện tham gia nghiệm thu là 26, chiếm 83.9% tổng số đề tài thực hiện.

c) Số lượng đề tài không tham gia là 05, trong đó có 01 đề tài xin hủy và 04 đề tài không đáp ứng thời hạn tổ chức nghiệm thu.

d) Số lượng sinh viên tham gia và được cấp chứng nhận NCKH là 78, tăng 17 sinh viên so với năm học 2018 - 2019.

3. Về chất lượng đề tài NCKH của sinh viên đăng ký tham gia

a) Xuất sắc: 0 đề tài, giảm 02 đề tài so với năm học 2018 - 2019

b) Khá: 20 đề tài, chiếm 80% đề tài được nghiệm thu.

c) Trung bình: 06 đề tài, chiếm 23% đề tài được nghiệm thu.

d) 02 Đề tài có số điểm cao được khen thưởng tại Hội nghị sinh viên NCKH và đề xuất tham gia Hội nghị sinh viên NCKH cấp trường lần thứ 6 gồm:

-Ảnh hưởng của thái độ đến kết quả làm việc của Ban tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”, mã số đề tài: PHQN.2019.06, do sinh viên Đặng Thị Thu làm chủ nhiệm đề tài với số điểm là 86.4/100.

-Xây dựng mô hình văn phòng xanh của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam”, mã số đề tài: PHQN.2019.17, do sinh viên Nguyễn Mai Quỳnh làm chủ nhiệm đề tài, với số điểm là 85.5/100.

4. Về tình hình tham gia của giảng viên và sinh viên

a) Đối với giảng viên: Thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ, các khoa chủ động đề xuất thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu, các thành viên Hội đồng tham gia nghiêm túc, chất lượng, đầu tư nghiên cứu, góp ý, hỗ trợ sinh viên hoàn thiện báo cáo; chấp hành theo lịch nghiệm thu chung của Phân hiệu.

b) Đối với sinh viên: Bên cạnh một số sinh viên tích cực tham gia, cố gắng, nổ lực khắc phục khó khăn do tình hình COVID kéo dài để hoàn thiện báo cáo, nghiêm túc và cầu thị tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng; số lượng sinh viên thực hiện không nghiêm quy định về thời gian và chất lượng ảnh hưởng đến tiến độ chung quá trình nghiệm thu.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019 – 20920 đạt được nhiều kết quả, số lượng và chất lượng được đảm bảo, nhiều đề tài có tính thực tiễn và đầu tư nghiêm túc, trách nhiệm giảng viên và sinh viên tham gia tốt trong suốt quá trình nghiệm thu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Quảng Nam bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau:

1. Quy trình thực hiện nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên chưa được đổi mới, dẫn đến thụ động trong quá trình triển khai, một vài nội dung chưa được quy định chặt chẽ dẫn đến lỏng lẻo trong quá trình quản lý và tổ chức nghiệm thu đề tài.

2. Ý thức tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của một bộ phận sinh viên chưa cao, tình trạng chậm trễ thời hạn diễn ra phổ biến, bị nhắc nhỡ nhiều lần, số lượng đề tài không tham gia cao hơn năm học 2018 - 2019.

III. PHƯƠNG HƯỚNG

1. Tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Quảng Nam; tổ chức nghiệm thu theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

2. Rà soát và hoàn thiện các quy định liên quan nghiên cứu khoa học qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Phân hiệu.

3. Thực hiện nội dung kết luận của TS. Lê Thanh Huyền tại cuộc họp ngày 21/5/2020 về đề xuất bằng văn bản với Nhà trường nội dung phân quyền cho Phân hiệu Quảng Nam trong ký các quyết định liên quan đến thành lập hội đồng, hủy các đề tài của sinh viên Phân hiệu.

4. Phát huy vai trò của CLB nghiên cứu khoa học nhằm định hướng, hướng dẫn, trao đổi, hỗ trợ sinh viên trong quá trình nghiên cứu khoa học.

5. Công khai các sản phẩm NCKH của sinh viên, Nội san trên Cổng thông tin điện tử của Phân hiệu Quảng Nam.

 


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam