0235 6263 232

Ban Giám đốc

GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC 

1. Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn diện các mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phân hiệu Quảng Nam theo Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV ngày 12/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của Phân hiệu.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

- Công tác Đảng;

- Công tác quy hoạch, kế hoạch.

- Công tác Tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác thanh tra, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Công tác tuyển sinh.

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động.

- Công tác phát triển đội ngũ giảng viên; nâng cao năng lực giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Chủ tài khoản của đơn vị.

- Công tác Tài chính - Kế toán.

- Quản lý và phối hợp quản lý các dự án đầu tư; xây dựng cơ bản.

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ.

- Hiện đại hóa văn phòng và công sở.

- Công tác truyền thông và website của Phân hiệu.

- Công tác hợp tác quốc tế, bồi dưỡng nước ngoài.

- Hoạt động dịch vụ công.

- Công tác quốc phòng, dân quân tự vệ.

- Liên kết, xã hội hóa dịch vụ đào tạo và phục vụ đào tạo.

- Quản lý và phối hợp quản lý các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản;

- Hoạt động Đoàn thanh niên.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Dịch vụ công, các Khoa chuyên môn, Khu giảng đường (Cơ sở Đà Nẵng).

- Giám đốc sinh hoạt chuyên môn và công tác Đảng với Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phó Giám đốc Trần Đình Chín 

- Thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ những công việc được giao. 

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

- Công tác pháp chế, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Phối hợp Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động.

- Công tác thanh tra đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng.

- Hợp tác liên kết đào tạo và bồi dưỡng.

- Công tác sinh viên; ký túc xá.

- Công tác khoa học, công nghệ, nội san.

- Công tác đào tạo đại học, sau đại học;

- Công tác thư viên, tư liệu.

- Công tác quốc phòng, an ninh, dân quân tự vệ;  bảo vệ, phòng chống cháy nổ, lụt, bão và thiên tai.

- Công tác quản trị, quản lý tài sản, thiết bị, nhà ăn.

- Công tác y tế, dịch bệnh.

- Quản lý hoạt động các câu lạc bộ, hội.

- Các công việc khác do Giám đốc giao.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng QLĐT&CTSV, Phòng QLKH&TTTV, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.

- Phó Giám đốc sinh hoạt chuyên môn tại Phòng Quản lý khoa học & Thông tin thư viện và công tác Đảng tại Chi bộ 3.

Trích Quyết định số 12/QĐ-PHQN ngày 10/3/2021 của Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam./.

HT


Thiết kế web quảng nam
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Tạo con dấu online